Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO REFERENTA DS. PRAWNYCH BIURA ZARZĄDU

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO

REFERENTA DS. PRAWNYCH BIURA ZARZĄDU

W SZPITALU MIEJSKIM IM. JANA GARDUŁY W ŚWINOUJŚCIU SP. Z O.O.

 

Prezes Zarządu Spółki Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu ul. Mieszka I 7 ogłasza nabór na stanowisko  referenta ds. prawnych Biura Zarządu

Rodzaj umowy:   umowa o pracę

Wymiar czasu pracy: ½ etatu

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

 

I. Wymagania konieczne

O stanowisko mogą ubiegać się osoby które:

1) posiadają  wykształcenie  wyższe prawnicze,

2) posiadają minimum 2 lata stażu pracy  w zawodzie,

2) mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych,

3) nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu  za  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,

4) cieszą się nieposzlakowaną opinią.

 

II. Wymagania dodatkowe:

1) umiejętność samodzielnej pracy,

2) odpowiedzialność, komunikatywność, dyspozycyjność, kreatywność, wysoka  kultura osobista,

3) znajomość  regulacji  prawnych  dotyczących podmiotów leczniczych,

4) umiejętność  praktycznej interpretacji przepisów,

4) biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych .

 

III. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

1)  organizacja spotkań, zebrań, narad i konferencji,

2) przygotowywanie, rejestrowanie i prowadzenie dokumentacji Zarządu Spółki (akty, regulaminy, uchwały, zarządzenia, rejestr udziałów, rejestr umów, inne rejestry),

3)  redagowanie wewnętrznych aktów normatywnych i ich aktualizacji; prowadzenie zbioru obowiązujących aktów normatywnych,

4)   organizowanie i protokołowanie posiedzeń Zarządu Spółki,

5)   koordynowanie i przekazywanie do realizacji uchwał i dyspozycji Zarządu Spółki,

6)  współdziałanie z Radcą Prawnym w zakresie prowadzenia spraw rejestrowych Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego,

7)  prowadzenie rejestru wydanych przez Prezesa Zarządu pełnomocnictw i upoważnień,

8) opracowywanie i współpraca w opracowywaniu programów, planów i sprawozdań z działalności Spółki,

9)  przygotowanie i opracowanie materiałów dotyczących załatwiania skarg i wniosków oraz ścisłe współdziałanie z komórką merytoryczną,

10) prowadzenie zadań z zakresu public relations, promocji i współpracy z podmiotami zewnętrznymi,

11) kompleksowe opracowanie dokumentacji konkursowej i prowadzenie postępowań w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych,

12) opracowanie projektów umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z  uwzględnieniem różnych form organizacyjno -  prawnych    podmiotów    wykonujących działalność leczniczą,

13)  przygotowywanie danych do rocznych planów rzeczowych  i  finansowych  oraz  planów strategicznych,

14) koordynacja przepływu korespondencji służbowej oraz przepływu informacji,

15) prowadzenie rejestru skarg i wniosków,

16) prowadzenie obsługi administracyjnej i organizacyjnej biura,

17) kompleksowa obsługa interesantów

 

IV. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny i życiorys (CV),

2) kopie dokumentów  potwierdzających wykształcenie oraz okresy zatrudnienia,

3) oświadczenie kandydata, że  nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne w tym umyślne przestępstwo skarbowe,

4) oświadczenie  o  posiadaniu  pełnej  zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni raw publicznych,

5) oświadczenie   kandydata   o  wyrażeniu   zgody   na  przetwarzanie  danych osobowych do celów rekrutacji.

Kandydaci,   których  oferty  spełnią wymagania formalne i zostaną złożone w wyznaczonym terminie, będą zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

V. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej:  NABÓR NA STANOWISO REFERENTA DS. PRAWNYCH BIURA ZARZĄDU W SZPITALU MIEJSKIM IM. JANA GARDUŁY W ŚWINOUJŚCIU SP. Z O.O.  - osobiście lub listem poleconym do dnia  05.05.2017 r. w Szpitalu Miejskim  im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.  przy ul. Mieszka I 7 , Sekretariat pok. 2010  w godzinach od 7.30 - do 15.00 (liczy się data wpływu do Szpitala).

Dodatkowe  informacje można uzyskać pod nr telefonu: 91 3267345.

                                                                                                              Prezes

                                                                                                        Zarządu Spółki

                                                                                                   Dorota Konkolewska

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds prawnych Biura Zarządu.pdf (PDF, 676.10Kb) 2017-04-25 22:22:05 320 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kotwicki 25-04-2017 22:20:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Kotwicki 25-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kotwicki 25-04-2017 22:22:05