Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o.

Świadczenia udzielane przez lekarza w Oddziale Chorób Wewnętrznych w czasie normalnej ordynacji oddziału i poza normalną ordynacją oddziału

 
 
 
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
POPRZEDZAJĄCYM ZAWARCIE UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH
 
Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.o działalności leczniczej (Dz.U.2018 poz. 2190 t.j.)
 
SZPITAL MIEJSKI IM. JANA GARDUŁY W ŚWINOUJŚCIU SP. Z O.O.
UL. MIESZKA I 7, 72-600 ŚWINOUJŚCIE
 
zaprasza
do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów
o świadczenie usług zdrowotnych w okresie do dnia 31.12.2022 r.
Konkurs ofert prowadzony jest w formie ciągłej.

 

Rodzaj świadczeń: leczenie szpitalne

Zakres świadczeń: świadczenia udzielane przez lekarza w Oddziale Chorób Wewnętrznych w czasie normalnej ordynacji oddziału i poza normalną ordynacją oddziału.

W zakresie świadczeń wymienionych powyżej oferty mogą składać lekarze i podmioty wykonujące działalność leczniczą, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190) zwanej dalej „ustawą” (tj. podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ustawy i spełniające wymagania określone w art. 17 ustawy lub lekarze wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową, o której mowa w art. 5 ustawy i spełniający warunki określone w art. 18 ustawy), legitymujący się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie, o którym mowa wyżej.

Oferty powinny być zgodne ze Szczegółowymi warunkami konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych i sporządzone na formularzu ofertowym. Materiały te można pobrać w formie elektronicznej ze strony internetowej bip.szpital-swinoujscie.pl lub w siedzibie Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. , tel. 91 32 67 345 w godz. 9.00 - 14.00 od poniedziałku do piątku.

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie ze wzorem w załączniku nr 2 do Szczegółowych warunków konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych, określonych przez Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. Informacje dotyczące postępowania konkursowego można uzyskać pod numerem telefonu: (91) 32 67 345 lub adresem e-mail: sekretariat@szpital-swinoujscie.pl

Termin składania ofert: do 6 dnia każdego miesiąca do godz. 12.00, w sekretariacie Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. ul. Mieszka I 7 w Świnoujściu. Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do siedziby Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. najpóźniej w dniu i godzinie wyznaczonym jako termin składania ofert. Jeżeli koniec terminu na złożenie oferty przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Otwarcie ofert nastąpi 6 dnia każdego miesiąca o godz. 13:15 w siedzibie Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie umieszczone na stronie internetowej Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. bip.szpital-swinoujscie.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu ul. Mieszka I 7 do 9 dnia każdego miesiąca.

Jeżeli termin przewidziany na otwarcie ofert lub ogłoszenie rozstrzygnięcia przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin otwarcia ofert lub ogłoszenia rozstrzygnięcia nastąpi następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny. Jednocześnie Szpital zastrzega możliwość zamknięcia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. zasad przeprowadzania postępowania konkursowego przysługują środki odwoławcze zgodnie z art. 153 i 154 ust.1 i 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na podstawie art. 26 ust.4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

 

Prezes Zarządu

Elżbieta Kasprzak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Ogłoszenie konkursu lek. Oddziału Wewnetrznego.pdf (PDF, 16KB) 2019-12-02 20:15:07 72 razy
2 Szczegółowe warunki konkursu lek. wewn.pdf (PDF, 20KB) 2019-12-02 20:15:07 73 razy
3 Formularz ofertowy - lek. wew.pdf (PDF, 20KB) 2019-12-02 20:15:07 52 razy
4 Formularz ofertowy - lek wew - word.doc (DOC, 92KB) 2019-12-02 20:15:07 54 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kotwicki 02-12-2019 20:15:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Kotwicki 02-12-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kotwicki 21-05-2020 07:49:11