Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W SZPITALU MIEJSKIM IM.JANA GARDUŁY W ŚWINOUJŚCIU SP. Z O.O. - IV

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

W SZPITALU MIEJSKIM IM.JANA GARDUŁY W ŚWINOUJŚCIU SP. Z O.O.

Prezes Zarządu Spółki Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o z siedzibą w Świnoujściu ul. Mieszka I 7 ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar czasu pracy: 1/1 etat

Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony. Po umowie na czas określony istnieje możliwość zawarcia umowy na czas nie określony.

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

I. Wymagania konieczne

O stanowisko mogą ubiegać się osoby które:

1) posiadają wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia,

2) spełniają jeden z poniższych warunków:

a) ukończyły ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadają co najmniej 3 – letnią praktykę w księgowości,

b) wpisane są do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

c) posiadają certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,

3) posiadają co najmniej trzyletni staż pracy na podobnym stanowisku lub wykonywały przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku głównego księgowego,

4) mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych,

5) nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,

6) cieszą się nieposzlakowaną opinią.

II. Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie zawodowe na stanowisku głównego księgowego,

2)znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych, rachunkowości, prawa zamówień publicznych , podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, ubezpieczeń społecznych, znajomość zagadnień dotyczących naliczania i wypłaty wynagrodzeń, ochrony danych osobowych,

3) umiejętność samodzielnej pracy,

4) odpowiedzialność, komunikatywność, dyspozycyjność, kreatywność, wysoką kulturę osobistą,

5) znajomość regulacji prawnych dotyczących podmiotów leczniczych i spółek prawa handlowego,

III. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

1)nadzorowanie spraw związanych z budżetem i rachunkowością Spółki, zobowiązaniami podatkowymi, ubezpieczeniami i płacami, 2)wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

3)kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

4)kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

5)opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących finansów i prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, obiegu i kontroli dokumentów finansowych,

6) opracowywanie planów przychodów i kosztów budżetowych,

7) kompletowanie dokumentów finansowo – księgowych, dokonywanie przelewów,

8) dekretowanie i sprawdzanie pod względem finansowym dokumentów księgowych,

9) prowadzenie ewidencji finansowo- księgowej,

10) analiza i kontrola wykonania planu,

11) sporządzanie sprawozdań finansowych,

12) nadzór nad naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń , podatków , należności i zobowiązań,

13) organizacja, kierowanie i nadzór nad pracownikami Działu Księgowości,

14) nadzór nad przestrzeganiem instrukcji obiegu kontroli dokumentów i inwentaryzacją mienia oraz właściwym utrzymaniem, przechowywaniem i archiwizacją dokumentów finansowych,

15) współpraca z kontrahentami, Skarbnikiem Miasta, pracownikami Urzędu Miasta.

IV.Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny i życiorys (CV),

2) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

3) kopie dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej,

4) oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

6) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne i zostaną złożone w wyznaczonym terminie, będą zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

V. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej: NABÓR NA STANOWISO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W SZPITALU MIEJSKIM IM. JANA GARDUŁY W ŚWINOUJŚCIU SP. Z O.O. - osobiście lub listem poleconym do godziny 13.00 dnia 22.12.2017 r. w Szpitalu Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. przy ul. Mieszka I 7 , Sekretariat pok. 2010 w godzinach od 7.30 - do 13.00 (liczy się data wpływu do Szpitala).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 91 3267345.

Prezes Zarządu Spółki Dorota Konkolewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kotwicki 12-12-2017 20:13:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Kotwicki 12-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kotwicki 12-12-2017 20:13:09