Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.

Świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w oddziałach Szpitala, w szczególności w Izbie Przyjęć

 
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
 
POPRZEDZAJĄCYM ZAWARCIE UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH
 
Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
 
SZPITAL MIEJSKI IM. JANA GARDUŁY W ŚWINOUJŚCIU SP. Z O.O.
UL. MIESZKA I 7, 72-600 ŚWINOUJŚCIE
TEL. 91 32 67 345
 
zaprasza
do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów
o świadczenie usług zdrowotnych w okresie od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2023 r.
 
Rodzaj świadczeń: leczenie szpitalne
Zakres świadczeń: świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w oddziałach Szpitala, w szczególności w Izbie Przyjęć

 

W zakresie świadczeń wymienionych powyżej oferty mogą składać pielęgniarki i podmioty wykonujące działalność leczniczą, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190), zwanej dalej „ustawą”, tj. podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ustawy i spełniające wymagania określone w art. 17 ustawy lub pielęgniarki prowadzące praktyki zawodowe, wykonujące świadczenia opieki zdrowotnej w określonym wyżej zakresie oraz spełniające warunki określone w art. 19 ustawy, legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń w określonych zakresach.

Oferty powinny być zgodne ze Szczegółowymi warunkami konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych i sporządzone na formularzu ofertowym. Materiały te można pobrać w formie elektronicznej ze strony internetowej bip.szpital-swinoujscie.pl lub w siedzibie Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. , tel. 91 32 67 345 w godz. 9.00 - 14.00 od poniedziałku do piątku.

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie ze wzorem w załączniku nr 2 do Szczegółowych warunków konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych, określonych przez Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. Informacje dotyczące postępowania konkursowego można uzyskać pod numerem telefonu: (91) 32 67 345 lub adresem e-mail: sekretariat@szpital-swinoujscie.pl

Termin składania ofert: do dnia 25 sierpnia 2020 r. do godz. 10:00, w sekretariacie Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. ul. Mieszka I 7 w Świnoujściu. Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do siedziby Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. najpóźniej w dniu i godzinie wyznaczonych jako termin składania ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 sierpnia 2020 r. o godz. 10:30 w siedzibie Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie umieszczone na stronie internetowej Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. http://bip.szpital.swinoujscie.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu ul. Mieszka I 7 w terminie do dnia 28 sierpnia 2020 r.

Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. zasad przeprowadzania postępowania konkursowego przysługują środki odwoławcze zgodnie z art. 153 i 154 ust.1 i 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

 
Prezes Zarządu
Oryginał podpisu w dokumentacji
Dorota Konkolewska

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Ogłoszenie o konkursie ofert.pdf (PDF, 462.63Kb) 2020-08-21 12:56:04 296 razy
2 Szczegółowe warunki.pdf (PDF, 493.35Kb) 2020-08-21 12:56:04 293 razy
3 Formularz ofertowy.doc (DOC, 80.00Kb) 2020-08-21 12:56:04 310 razy
4 Formularz ofertowy.pdf (PDF, 757.06Kb) 2020-08-21 12:56:04 280 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kotwicki 21-08-2020 12:56:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Kotwicki 21-08-2020
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kotwicki 21-08-2020 12:56:43